Mentorstøtte

Hjælp til at komme videre i livet

Habitus tilbyder skræddersyede mentorforløb til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser og eventuelle tillægsdiagnoser som ADHD, ADD, OCD, Tourettes syndrom m.m. Vores forløb tilbydes borgere, som har brug for støtte til at komme videre i livet og på sigt blive bedre rustet til aktiviteter, arbejde eller uddannelse.

Vi har stor erfaring i arbejdet med borgere med fobier og problemskabende og selvskadende adfærd, og vi forstår nødvendigheden af pædagogisk utraditionelle, tålmodige og vedholdende tilgange til borgeren. Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes udfordringer og skræddersyr ethvert forløb til både borgerens og jobcenterets målsætninger.

Et konstruktivt samarbejde

Når Habitus’ mentorer tilrettelægger det individuelle forløb, sker det i tæt samarbejde med borgeren og under ledelsesmæssig supervision fra Habitus. Vores dygtige fagkonsulenter er ansvarlige for, at den pædagogiske kvalitet er i overensstemmelse med vores etablerede kvalitetsnormer og pædagogiske koncept.

Mentoren justerer herefter løbende indsatsen, så borgeren kontinuerligt oplever fremskridt – både i forhold til egen formåen og i forhold til til de mål, som jobcenteret og andre myndigheder har fastsat. Disse mål evalueres efter 1., 3. og 6. måned, og en statusrapporten sendes til jobcenteret efter aftale.

Omfattende erfaring

Alle Habitus’ mentorer besidder omfattende specialpædagogisk erfaring og uddannelse med vidtgående udviklingsforstyrrelser, Autisme Spektrum Forstyrrelser, problemskabende adfærd og marginaliserede borgere med særlige behov. Hertil kommer særlig faglig viden om udfordringer med tillægsdiagnoser som eksempelvis ADHD, Tourette og OCD. Alle mentorer har…

• Erfaring med psykoedukation
• Viden om funktionsnedsættelsens symptomer, forløb og behandling
• Stor erfaring i at hjælpe borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser i job eller uddannelse, hvor udfordringer matcher kompetencerne
• Empati og både faglig og personlig evne til at sætte sig i den andens sted

Alle mentorer gennemgår vores interne uddannelsesforløb i visualiseret, struktureret pædagogik, hvor der undervises i Autisme Spektrum Forstyrrelse og metoder til at hjælpe og guide borgeren til at klare et almindeligt dagligliv så selvstændigt som muligt.

Vores pædagogiske tilgang

Et mentorforløb er en nær relation og forholdet bygger først og fremmest på tillid. Derfor vil og skal mentoren…
• Møde borgeren anerkendende og respektfuldt
• Skabe tillid som grundlag for den personlige udvikling
• Motivere til fremskridt ved at synliggøre, hvor i processen borgeren befinder sig
• Fokusere på hjælp til selvhjælp
• Hjælpe til størst mulig selvstændighed i dagligdagen
• Arbejde konstruktivt med udviklingen af borgerens identitet
• Motivere til uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed
• Hjælpe borgeren med at manøvrere mellem forskellige kontekster og krav
• Udvikle borgerens læringskompetence
• Være nysgerrig og undersøgende i sit arbejde

Succeskriterier

Dokumenteret fremskridt
Habitus dokumenterer borgerens fremskridt i forhold til aftalte mål på aftalte opfølgningstidspunkter

Kontinuitet
Mentor medvirker ved mentorforløbets afslutning til en fremadskuende overlevering til videre samarbejdspartnere, der medvirker til at sikre kontinuitet i borgerens udvikling og trivsel

Oplevet fremskridt
Borgeren udtrykker over for sagsbehandler egen oplevelse af fremskridt og effekt af forløbet

Her tilbyder vi mentorstøtte

Mentorordningen dækker hele Sjælland, og vores mentorkontorer findes på Frederiksberg Allé 27 B, 1820 Frederiksberg og Park Allé 290, 2605 Brøndby.

Vi tilbyder individuelt tilpassede mentorforløb til borgere, som har brug for en målrettet støtte til at komme videre i livet

Peder Dreyer
Stifter og udviklingsansvarlig