fbpx

PERSONDATAPOLITIK

 

1.     INDLEDNING

Denne persondatapolitik (“Politik”) beskriver, hvordan Habitus (“Habitus”, ”os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit ophold på et af Habitus’ bosteder, som pårørende til en borger, i forbindelse med en ansættelsesproces i Habitus samt ved brug af vores hjemmeside og vores ydelser.

Habitus har udarbejdet denne Politik, fordi vi ønsker at leve op til de forpligtelser angående behandling af personoplysninger, som følger af EU’s Databeskyttelsesforordning (Generel Data Protection Regulation) og Databeskyttelsesloven. Når vi bruger udtrykket ”GDPR”, henvises der til de gældende regler om databeskyttelse.

Formålet med vores Politik er at give dig oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger og overholdelse af GDPR. Det er Habitus’ målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de stammer, og hvordan de videregives, opbevares eller behandles.

Følgende juridiske enhed er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger:

Habitus Holding ApS
Park Allé 290, 1. th
2605 Brøndby
CVR: 3552 9586

Vores hjemmeside (www.habitus.dk) kan indeholde links til andre websider, der driftes af en tredjepart. Habitus er ikke ansvarlig for indholdet eller den databehandlingspraksis, der anvendes på websider, som driftes af tredjepart.

 

2.     INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Habitus indsamler kun dine personoplysninger i situationer, hvor der er et specifikt formål, såsom fx en behandling af din jobansøgning, besvarelse af din henvendelse, behandling af borgere, dialog med pårørende/værge, fremsendelse af nyhedsbrev eller for på anden vis at kunne gennemføre og levere en ydelse.

Oplysninger kan derudover også blive brugt til statiske formål og borgerundersøgelser. Habitus indsamler dine personoplysninger på forskellige måder fx:

  • Hvis du ansøger om et job (enten opfordret eller uopfordret)
  • Hvis du kontakter Habitus i forbindelse med dialog vores tilbudte ydelser
  • Hvis du er borger på et af vores bosteder
  • Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev
  • Hvis du i øvrigt kontakter

Habitus behandler typisk følgende oplysninger i forbindelse med ovennævnte:

Dit fulde navn, adresse, telefonnummer, CPR-nummer, CV, e-mailadresse, køn, kopier af uddannelsespapirer, samt andre specifikke oplysninger som du måtte vælge at give os.

Såfremt du er i et rekrutteringsforløb hos Habitus, vil det også være aktuelt at indhente referencer, straffeattest og/eller børneattest og deltage i evt. relevante tests. Vi kan også indhente oplysninger, som er offentliggjort på fx sociale medier.

Som borger tilknyttet til Habitus vil der desuden blive behandlet følsomme personoplysninger, såsom fx medicinkort, journaler, race, seksualitet, politisk holdning og religion.

Cookies
Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies, så vi kan tilbyde en brugervenlig hjemmeside med information, der er relevant for dig. Du kan til enhver tid læse mere om vores brug af cookies samt tilpasse dine indstillinger på vores hjemmesiden www.habitus.dk.

 

3.     RETSGRUNDLAG OG SIKKERHED

Vi indsamler dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for fx at opfylde en kontraktuel forpligtigelse, gældende lovgivning eller forfølge vores legitime interesser.

Personoplysningerne bliver sikkert og fortroligt behandlet og opbevaret i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger bliver alene anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål ikke længere er relevant eller er opfyldt.

Habitus har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger ikke ulovligt eller hændeligt bliver slettet, fortabt, forringet, offentliggjort eller kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller behandles i strid med lovgivningen.

Hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage ved at skrive til gdpr@habitus.dk. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi de personoplysninger, vi har behandlet på baggrund af dit samtykke, medmindre de fortsat kan eller skal behandles for eksempelvis at overholde en retlig forpligtelse.

 

4.     MODTAGERE AF DINE PERSONDATA

I det omfang Habitus videregiver eller gør dine persondata tilgængelige for tredjeparter, som kan anvende dine persondata til eget formål, vil en sådan videregivelse eller tilgængelighed for tredjepart kun finde sted, såfremt det sker i overensstemmelse med gældende lovgivning eller med dit forudgående samtykke, hvor dette er påkrævet.

Personoplysningerne vedrørende beboere eller andre borgere der er under pleje af Habitus, kan blive videresendt til beboerens kommune, psykiater, pårørende, andet pleje- eller sundhedspersonale og lign. Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er databehandler for os, sker deres behandling af dine personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne virksomheder eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som du af de eksterne virksomheder vil blive gjort opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

Hvis du har spørgsmål til vores brug af databehandlere, samarbejde med andre dataansvarlige eller overførsel til tredjelande, herunder ønske om udlevering af kopi af dokumentation på, at de fornødne garantier er stillet, kan du henvende dig til os. Du finder vores kontaktoplysninger sidst i denne Politik.

Habitus videresender som altovervejende hovedregel ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Såfremt dette måtte blive nødvendigt, vil det ske i overensstemmelse med lovgivningen, herunder sikring af fornødent grundlag for sikker overførsel.

 

5.     OPBEVARING AF DINE PERSONDATA

Habitus opbevarer kun dine persondata så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af dine oplysninger.

Bliver du ansat hos os, overgår dine personoplysninger i forbindelse med ansættelsen til sædvanlig personaleadministration. Du vil blive oplyst om vores interne persondatapolitik ved ansættelse.

Bliver du ikke ansat hos os, er udgangspunktet, at dine personoplysninger slettes senest 6 måneder efter endt ansættelsesproces, medmindre du giver samtykke til længere tid.

Nogle persondata skal opbevares til regnskabsformål eller for at forsvare retskrav. Sådanne persondata opbevares indtil udløbet af den lovpligtige forældelsesfrist, som f.eks. er indeværende år + 5 år for opbevaring af regnskabsmateriale, jf. bogføringsbekendtgørelsen.

 

6.     DINE RETTIGHEDER

Habitus har kontinuerligt fokus på at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder.

Du har som person de rettigheder, som er beskrevet nedenfor. Bemærk venligst, at der kan gælde visse undtagelser, fx hvis behandlingen er nødvendig for at overholde juridiske forpligtelser, for at gøre retskrav gældende eller for at udøve eller forsvare et retskrav. Såfremt du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder, så kontakt venligst Habitus på gdpr@habitus.dk.

Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om at få indsigt i de personoplysninger, som Habitus opbevarer om dig. Fra vi har modtaget en anmodning om indsigt, bestræber vi os på at stille oplysningerne til rådighed hurtigst muligt, og i alle tilfælde besvarer vi din anmodning inden 30 dage.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få berigtiget unøjagtige personoplysninger om dig, herunder at få fuldstændiggjort ufuldstændige persondata.

Ret til sletning (ret til at blive glemt)
Under visse omstændigheder har du ret til at få dine personoplysninger slettet. For at Habitus er forpligtet til at slette dine oplysninger, skal en af følgende betingelser være til stede:

  • personoplysningerne er ikke længere nødvendige for de formål, som de blev indsamlet til eller på anden måde behandlet,
  • du trækker dit samtykke tilbage, og der findes ikke noget andet grundlag for at behandle dine personoplysninger (såsom Habitus’ overvejende interesser)
  • du gør indsigelse mod behandlingen, og der findes ingen altovervejende grunde til at behandle dine personoplysninger,
  • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller
  • personoplysningerne skal slettes for at opfylde en juridisk forpligtelse under EU-lovning eller dansk

Ret til begrænsning
Du har også under visse betingelser ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen begrænset.

Ret til dataportabilitet (overførsel af data)
Du har ret til at modtage de personoplysninger, der er indsamlet om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Indsigelsesret
Du har under visse omstændigheder ret til at gøre indsigelse til enhver tid mod Habitus’ behandling af dine personoplysninger.

Tilbagekaldelse af samtykke
I tilfælde hvor behandlingen af dine personoplysninger er afhængig af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til Habitus (gdpr@habitus.dk). Bemærk venligst, at dette ikke påvirker Habitus’ behandling af dine personoplysninger forud for tilbagekaldelsen af dit samtykke.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om det registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

7.     KLAGEMULIGHED

 Hvis du ønsker at klage over Habitus’ behandling af dine persondata, kan du kontakte Habitus. Hvis din klage ikke afklares, er du velkommen til at kontakte Datatilsynet.

 

8.     RELEVANTE KONTAKTOPLYSNINGER

 Habitus er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål angående dette dokument.

Habitus

Park Allé 290, 1.th
2605 Brøndby
Tlf. 4445 1299
E-mail: gdpr@habitus.dk
CVR-nr. 3552 9586

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Website: www.datatilsynet.dk

 

9.     ÆNDRINGER I DATAPOLITIKKEN

 Denne datapolitik opdateres regelmæssigt, og når det er påkrævet på grund af ændringer i gældende lovgivning. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre denne Politik. Gør vi det, retter vi datoen og versionen nederst på siden.

I den udstrækning ændringer i Politikken anses for at være væsentlige og betydelige, giver vi dig besked i form af synlig meddelelse på vores hjemmesiden.

Datoen for den senest gældende version af politikken

December 2020