HabitusHuset Skellebjerg

Antal pladser

9

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Bevillingsgrundlag

Botilbuddet er godkendt til SL §§ 107/108 og §104

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. fysiske funktionsnedsættelser. Dertil kan der være komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som eks. mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl., samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

HabitusHuset Skellebjerg var engang en gammel skole, som ligger ca. 4 km uden for Dianalund. I forsøget på at skabe det individuelt optimale botilbud, er der arbejdet meget med særligt støjdæmpende materialer og indretning. Vi er lykkedes med at skabe et støjdæmpende miljø, der vil kunne tilgodese borgere med særligt sensitivt nervesystem.

HabitusHuset Skellebjerg rummer 9 lejligheder, et borgerkøkken, store møderum, lederkontor og et stort centralkøkken samt et vaskeri med erhvervsmaskiner der kan vaske og tørre alt fra tøj til dyner på under 1 time.

Omgivelserne ved Skellebjerg er naturlige og rolige. Der er ca. 1½ km til Skellebjerg station og nærmeste nabo er Skellebjerg kirke.

                                                      

Personale og pædagogik

Kernemålsætningen i HabitusHuset Skellebjerg er, at minimere mængden af borgerens problemskabende adfærd og øge mængden af livskvalitet. Det er tilbuddets målsætning gennem strukturerede dagsaktiviteter og dagsindhold at skabe en forudsigelig, stabil og alsidig dagligdag med respekt og forståelse for den enkelte borger og dennes funktionsnedsættelse. Herunder at øge graden af selvstændighed og livsduelighed i dagligdagens gøremål gennem visualiseret, struktureret pædagogik. Vi ser selv små fremskridt som store sejre og arbejder målrettet med specifikke færdigheder, der kan styrke den enkelte borgerens funktionsniveau og selvværd. Gennem langsigtet udvikling af kommunikationsfærdigheder øges borgerens (daglige) valgmuligheder. Herved tilgodeses selvbestemmelse, i videst muligt omfang, og livskvaliteten forøges. Vi arbejder ligeledes med at borgeren får mestringsstrategier til at klare sig så selvstændigt som muligt i eget liv. Der trænes derfor også mod at kunne klare ADL (almindelig dagligdags læring). Den socialpædagogiske indsats baseres på autismepædagogik med struktur, forudsigelighed og tydelighed som centrale elementer.

Læs mere om vores pædagogik og metode

Døgntilbud

Tilbuddet har åbent hele døgnet, 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

HabitusHuset Skellebjerg er godkendt til bo- og dagtilbud jf §§ 107/108 og 104 og til borgere i alderen 18 – 85 år med autismespektrum.

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§ 107-108

Aktivitetsmuligheder

I HabitusHuset Skellebjerg tilrettelægger vi de daglige aktiviteter ud fra en helhedsorienteret og individualiseret tilgang. Vi tilrettelægger aktiviteter ud fra den enkelte beboers ønsker, behov og funktionsniveau, vi bevæger os altså indenfor nærmeste udviklingszone.
Skellebjerg har mulighed for forskellige aktiviteter. Vi har bl.a. et beboerkøkken, hvor man sammen med personalet kan planlægge og deltage i alle processer i forhold til madlavning.
Vi har en dejlig stor grund, hvor der vil være mulighed for havearbejde og anretning af køkkenhave og generelt vedligehold af udenomsarealer.
Vi bor naturskønt med mulighed for cykel- og gåture i nærmiljøet, derudover har vi egen minibus, som kan bruges til ture ud af huset.

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Marion Lomholt
Tlf. 22 25 43 53
Mail: ml@habitus.dk

Daglig leder
Rasmus Johannesen
Tlf. 22 44 37 55
Mail: rj@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Skellebjerg
Tåderupvej 3
4293 Dianalund

Jobformular

Fornavn

Efternavn

Adresse

Postnummer

By

Fødselsår

Telefonnummer

E-mail

Ansøgning:
I det følgende stiller vi dig en række spørgsmål, som du bedes besvare så ærligt og præcist som muligt. At du svarer ”nej” f.eks. til spørgsmålet ’Om du har taget kurser inden for autismeområdet’, betyder ikke, at du har en ringere chance for at få job, men det hjælper os med at afgøre, hvilken type introduktion du har behov for ved en eventuel ansættelse.

Hvad søger du?

Er du interesseret i fast ansættelse eller vikar-/tilkaldearbejde (vælg gerne begge)?
Fast ansættelseVikar og tilkaldearbejde

Hvilket botilbud søger du?
GræstedHillerødHelsingeKøgeBrøndbyskovenHurupHjørringFaxeIshøjGreveGrenå

Uddannelse(r) og uddannelsesår:

Har du erfaring inden for autismeområdet fra tidligere job, praktik el. lignende?
JaNej

Har du anden erfaring inden for det specialpædagogiske område, herunder også mentorarbejde?
JaNej

Kan du arbejde i skiftende vagter f.eks. dag-, aften- og nattevagter (angiv hvilke)?
DagAftenNat

Kan du tage indmøder (vagter) af op til 24 timers varighed?
JaNej

Hvilke karakteristika/personlighedstræk er du i besiddelse af, som kan være gavnlige i forhold til at arbejde med autister (f.eks. at du er rolig, tålmodig mv.)?

Er du indforstået med, at det pædagogiske arbejde også kan indeholde bleskift, madlavnings- og rengøringsopgaver?
JaNej

Har du erfaring med at arbejde med tydelig/forudsigelig/visualiseret/struktureret pædagogik?
JaNej

Har du kendskab til TEACCH, PECS eller lignende:
JaNej

Har du tidligere arbejdet med borgere med selvskadende og/eller udadreagerende adfærd?
JaNej

Har du taget nogle kurser inden for autismeområdet eller øvrige relevante kurser (angiv gerne hvilke og år)?

Har du kørekort:
JaNej

Hvor kender du Habitus fra?

Har talt med (udfyldes hvis du har snakket med nogle inden):

Vedhæftede filer
For at fremskynde en eventuel ansættelse er det et krav, at du med din ansøgning vedhæfter de relevante dokumenter.

Bemærk:
Godkendte filer: PDF, doc (Word), docx (Word), PNG (Billede), JPG (billede), GIF (Billede)
Størrelse: Maks 4 mb

Kontaktoplysninger fra tidligere eller nuværende arbejdsplads til indhentning af reference:

Personlig ansøgning

Samtykke ved ansøgning på hjemmeside

Ved afsendelse af din jobansøgning til Habitus, giver du Habitus samtykke til at opbevare og anvende dit CV, ansøgning og andre relevante dokumenter, der indhentes i forbindelse med ansættelsesprocessen i op til 2 år efter afsendt jobansøgning.

Formålet med opbevaringen er at bevare en historik på hvem der har søgt job hos Habitus.
Databasen vil således blive brugt ved løbende rekruttering inden et job bliver opslået.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine oplysninger slettet i vores database ved at skrive til info@habitus.dk.

Ved dit samtykke bekræfter du samtidigt at have læst Habitus’ private policy om behandling af personoplysninger.

Jeg giver hermed mit samtykke til ovenstående.