HabitusHuset Skellebjerg - Habitus

Flot nyistandsat landsbyskole i smukke omgivelser, med højt til himlen og langt til nærmeste nabo

HabitusHuset Skellebjerg

Antal pladser

9

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Bevillingsgrundlag

Botilbuddet er godkendt til SL §§ 107/108 og §104

Målgruppe

Tilbuddet er målrettet borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. fysiske funktionsnedsættelser. Dertil kan der være komorbide diagnoser, dvs. tillægsdiagnoser som eks. mental retardering, angst, epilepsi, depression, søvn- og spiseforstyrrelser, OCD, ADHD, mfl., samt problemskabende adfærd. Borgerne har massive personlige og- eller adfærdsmæssige problemer.

Fysiske rammer og beliggenhed

HabitusHuset Skellebjerg var engang en gammel skole, som ligger ca. 4 km uden for Dianalund. I forsøget på at skabe det individuelt optimale botilbud, er der arbejdet meget med særligt støjdæmpende materialer og indretning. Vi er lykkedes med at skabe et støjdæmpende miljø, der vil kunne tilgodese borgere med særligt sensitivt nervesystem.

HabitusHuset Skellebjerg rummer 9 lejligheder, et borgerkøkken, store møderum, lederkontor og et stort centralkøkken samt et vaskeri med erhvervsmaskiner der kan vaske og tørre alt fra tøj til dyner på under 1 time.

Omgivelserne ved Skellebjerg er naturlige og rolige. Der er ca. 1½ km til Skellebjerg station og nærmeste nabo er Skellebjerg kirke.

                                                      

Personale og pædagogik

Kernemålsætningen i HabitusHuset Skellebjerg er, at minimere mængden af borgerens problemskabende adfærd og øge mængden af livskvalitet. Det er tilbuddets målsætning gennem strukturerede dagsaktiviteter og dagsindhold at skabe en forudsigelig, stabil og alsidig dagligdag med respekt og forståelse for den enkelte borger og dennes funktionsnedsættelse. Herunder at øge graden af selvstændighed og livsduelighed i dagligdagens gøremål gennem visualiseret, struktureret pædagogik. Vi ser selv små fremskridt som store sejre og arbejder målrettet med specifikke færdigheder, der kan styrke den enkelte borgerens funktionsniveau og selvværd. Gennem langsigtet udvikling af kommunikationsfærdigheder øges borgerens (daglige) valgmuligheder. Herved tilgodeses selvbestemmelse, i videst muligt omfang, og livskvaliteten forøges. Vi arbejder ligeledes med at borgeren får mestringsstrategier til at klare sig så selvstændigt som muligt i eget liv. Der trænes derfor også mod at kunne klare ADL (almindelig dagligdags læring). Den socialpædagogiske indsats baseres på autismepædagogik med struktur, forudsigelighed og tydelighed som centrale elementer.

Læs mere om vores pædagogik og metode

Døgntilbud

Tilbuddet har åbent hele døgnet, 365 dage om året. Det betyder, at der er personale i alle døgnets timer på alle årets dage.

Bevillingsgrundlag og ydelsesbeskrivelse

HabitusHuset Skellebjerg er godkendt til bo- og dagtilbud jf §§ 107/108 og 104 og til borgere i alderen 18 – 85 år med autismespektrum.

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

Aktivitetsmuligheder

I HabitusHuset Skellebjerg tilrettelægger vi de daglige aktiviteter ud fra en helhedsorienteret og individualiseret tilgang. Vi tilrettelægger aktiviteter ud fra den enkelte beboers ønsker, behov og funktionsniveau, vi bevæger os altså indenfor nærmeste udviklingszone.
Skellebjerg har mulighed for forskellige aktiviteter. Vi har bl.a. et beboerkøkken, hvor man sammen med personalet kan planlægge og deltage i alle processer i forhold til madlavning.
Vi har en dejlig stor grund, hvor der vil være mulighed for havearbejde og anretning af køkkenhave og generelt vedligehold af udenomsarealer.
Vi bor naturskønt med mulighed for cykel- og gåture i nærmiljøet, derudover har vi egen minibus, som kan bruges til ture ud af huset.

Kontakt

Ved alle nye henvendelser og spørgsmål generelt, kontakt venligst tlf. 20 61 02 41

Ledelse

Botilbudsleder
Marion Lomholt
Tlf. 22 25 43 53
Mail: ml@habitus.dk

Daglig leder
Rasmus Johannesen
Tlf. 22 44 37 55
Mail: rj@habitus.dk

Adresse

HabitusHuset Skellebjerg
Tåderupvej 3
4293 Dianalund