fbpx

Pædagogik med udgangspunkt i den enkeltes udviklingspotentiale Pædagogik med udgangspunkt i den enkeltes udviklingspotentiale

Pædagogik og metode

Den struktureret pædagogik er nøje tilpasset det enkelte menneske

Pædagogiske resultater

Det er vores opgave at minimere frustration. Hvis noget ikke virker, er det vores opgave at finde ud af, hvad vi kan gøre anderledes og så tilpasse vores indsats. Vi har i mange tilfælde skabe solide positive resultater for vores beboere. Helt konkret betyder det bedre trivsel, færre psykiatriske indlæggelser og markant mindre medicin. I takt med at beboerens funktionsniveau øges, mindskes også behovet til pædagogisk støtte, så beboeren over tid klarer mere på egen hånd.

Vi ved, at når borgeren trives, så oplever de pårørende også mere overskud og livskvalitet i deres eget liv.

Struktureret pædagogik

Vi arbejder med at skabe struktureret, forudsigelige og genkendelige rammer for den enkelte. Vi ved, at faste, meningsgivende rutiner skaber tryghed. Derfor stiller vi få, overskuelige krav og udvikler beboerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser hver dag. Og i tæt samarbejde med de pårørende bygger vi bro mellem hverdagen og familielivet.

Vores arbejde handler om livskvalitet. Om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb uden frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser.

Vi benytter bl.a. struktureret og visualiseret pædagogik – TEACCH – spontan kommunikation som f.eks. PECS, sociale historier, sanseprofiler, seksualvejledning samt relations pædagogiske strategier.

Vi opdeler vores brugere efter følgende kriterier:
• Alder
• Psykisk og fysisk funktionsnedsættelse
• Sociale problemer
• Lav, moderat eller højt funktionsniveau
• Begavelse/intelligens

Unge under 18 år

Når vi arbejder med unge under 18 år, opstilles der pædagogiske mål ud fra principperne bag ICS (Integrated Children’s system). Det pædagogiske arbejde med barnet vil som udgangspunkt være tværfagligt, og vi har særligt fokus på barnets udviklingsmæssige behov:

• Sundhedsforhold
• Skoleforhold og læring
• Fritidsforhold og venskaber
• Udvikling og adfærd
• Familieforhold og relationer

Unge over 18 år

I vores tilbud for unge over 18 år opstiller personalet pædagogiske mål med udgangspunkt i den enkelte beboer. Der udarbejdes udviklingsplaner for at arbejde målrettet med at udvikle specifikke færdigheder.

Gennem struktureret visualiseret pædagogik skabes der forudsigelighed og en stabil dagligdag for den enkelte. Vi arbejder målrettet på at forbedre den enkeltes kommunikationsfærdigheder. Det gør vi, fordi vi mener, det er vigtigt at beboeren er med til at selv at bestemme og træffe beslutninger i sit liv.

I dagligdagen arbejdes der med at tilpasse metoderne til den enkelte unge ud fra en individualiseret og visualiseret pædagogik. Der anvendes skemastruktur, tablets, kognitive samtaler, m.m. med henblik på at finde frem til metoder, der virker for den enkelte og metoder, som den unge også på sigt kan anvende i forbindelse med at få en almindelig hverdag til at hænge sammen.

Effektmåling

Vi anvender standardiserede spørgeskemaer til at måle effekten af vores arbejde. Der tages udgangspunkt i målene fra den pædagogiske udviklingsplan, der er udarbejdet og spørgeskemaet udfyldes henholdsvis af den unge og koordinator.

Metoden er valgt for at skabe en helhedsforståelse og et samlet arbejdsredskab mellem myndighed og Habitus.

Journalsystem

Fælles for alle tilbud i Habitus er, at der anvendes planner4you som intern dokumentation og kommunikationssystem.