Kontakt Visitation Den rigtige bolig.
Det rigtige pædagogiske tilbud

Et godt samarbejde

Værd at vide som sagsbehandler

MERE FOR FLERE

Hos Habitus har vi masser af erfaring med at hjælpe borgere, hvis liv har været præget af nederlag, konflikter eller psykiske lidelser. Vi arbejder hurtigt og effektivt for at finde både den rigtige bolig og det rigtige pædagogiske tilbud ud fra en individuel vurdering.

VORES PERSONALE

Vores medarbejdere er overvejende pædagoger og lærere. Alle medarbejdere efteruddannes på vores egne kurser i ASF-forståelse, pædagogisk metode og tilgange til læring. Vores dygtige fagkonsulenter yder supervision til alle borgere/hjælpere-team.

BEVILLINGSGRUNDLAG

Vores botilbud har pladser, der er godkendt efter Servicelovens §§66 stk. 104, 107 og 108 samt mulighed for internt STU-forløb. Bevilling af mentorforløb sker via borgerens jobcenter efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Plads i vores dagtilbud bevilges efter § 104.

KVALITETSSIKRING

Habitus ledes og kvalitetsstyres af en faglig direktør i tæt samarbejde med botilbuddets leder og souschef. Erfarne konsulenter, der har lærer-, talepædagogiske, neuropædagogiske og autismespecifikke pædagogiske kompetencer står for den faglige udvikling.

Et hjem for de svageste

Habitushusene er alle indrettet i hyggelige landejendomme eller villaer i grønne omgivelser. Hvert hus rummer mellem 8 og 14 boliger, og vi lægger vægt på, at husene fremstår som et hjem – ikke en institution.

Hver beboer har sin egen lejlighed med opholdsstue, soveværelse, bad og toilet samt et tekøkken, hvis det ønskes. De fleste lejligheder har endvidere egen have eller altan. Alle botilbud har desuden fælles opholdsrum, køkken, hyggelige udendørsfaciliteter, og rig mulighed for forskellige udendørsaktiviteter.

Unikke rammer for den enkelte

Vores pædagogiske arbejde tager ikke kun udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau, men i lige så høj grad i det enkelte menneskes udviklingspotentiale. Vi stiller få, overskuelige krav og udvikler borgerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser hver dag.

Vi benytter bl.a. struktureret og visualiseret pædagogik – TEACCH – spontan kommunikation som feks. PECS, sociale historier, sanseprofiler, seksualvejledning samt relationspædagogiske strategier.

Målet er livskvalitet

Målet for vores indsats er livskvalitet. Vi hjælper vores beboere til et stabilt livsforløb uden frustrationer, nederlag og daglige kampe. Det betyder bedre trivsel, færre psykiatriske indlæggelser og markant mindre medicin. Og i takt med at borgerens funktionsniveau øges, kan støttebehovet ændres over tid.

Vores personale

Hver borger er tilknyttet et lille fast team samt et storteam af kompetente medarbejdere, der arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis med dennes udviklingspotentiale kognitivt, socialt og emotionelt. Vi satser overvejende på faguddannet personale. Det enkelte team sammensættes og tilknyttes borgeren fra første dag, og alle medarbejdere videreuddannes løbende – blandt andet på Habitus’ eget uddannelsesakademi, hvor alle medarbejdere kommer igennem undervisning i centrale metodevalg.

Mere for flere

Hos Habitus siger vi ikke nej til borgere, hvis liv har været præget af nederlag, konflikter og psykisk lidelse. Derfor arbejder vi hurtigt og effektivt for at finde både den rigtige bolig og det rigtige pædagogiske tilbud til den kommende beboer. Og er der flere borgere i kommunen med behov for bo- og dagtilbud eller mentorstøtte, opretter vi et lokalt tilbud.

Bevillingsgrundlag

HabitusHusene har pladser, der er godkendt efter Servicelovens §§66, 104, 107 og 108 samt mulighed for internt STU-forløb. Indskrivning i et botilbud sker efter visitation i borgerens hjemkommune og kommunens indgåelse af kontrakt med botilbuddet om den individuelle ydelse.

Bevilling af mentorforløb sker via borgerens jobcenter efter Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats. Bevilling af dagtilbud sker efter Servicelovens §104.

Kvalitetssikring

Habitus ledes og kvalitetsstyres af en faglig direktør i tæt samarbejde med botilbudslederne og souschefer. Erfarne konsulenter, der har lærer-, talepædagogiske, neuropædagogiske og autismespecifikke pædagogiske kompetencer står for den faglige udvikling.

Rygraden i ledelsen af den pædagogiske indsats er Habitus’ årshjul, hvor borgerens mål og handleplaner bliver målsat og evalueret hvert halve år. Daglig dokumentation i borgerens elektroniske journal samles i en afrapportering til kommunens sagsbehandler, og sammen sætter vi nye mål, krav og handleplaner ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM) og vælger metode og indsatser i overensstemmelse med anbefalinger fra Socialstyrelsen (specifikt publikationen Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker).

Vi anvender standardiserede spørgeskemaer til at måle effekten af vores arbejde. Disse tager udgangspunkt i målene fra den pædagogiske udviklingsplan, der er udarbejdet og spørgeskemaet udfyldes af henholdsvis borgeren og koordinator. Denne evaluering skaber en bedre helhedsforståelse og fungerer som et samlet arbejdsredskab mellem myndighed og Habitus.

Visitation

Er du interesseret i at høre mere om vores tilbud, drøfte muligheder eller ønsker du en målgruppevurdering, så kontakt visitationen på: visitation@habitus.dk eller tlf. 20 61 02 41.

Journalsystem

Vi benytter planner4you som intern dokumentation og kommunikationssystem i alle vores tilbud.