fbpx

Kontakt Visitationen Den rigtige bolig.
Det rigtige pædagogiske tilbud

Et godt samarbejde

Værd at vide som sagsbehandler

Find vores bo- og dagtilbud her

Habitus sagsbehandler botilbud

DET RIGTIGE MATCH

Hos Habitus har vi over 18 års erfaring i at hjælpe borgere med særlige behov, hvis liv har været præget af nederlag, konflikter og mistrivsel. Vi arbejder effektivt og med høj faglighed for at vurdere, hvilke indsatser og tilbud som matcher borgers behov. Dette foregår ud fra en konkret socialfaglig vurdering og altid i samråd med borgeren selv, pårørende og/eller professionelle omkring dem.

Habitus sagsbehandler botilbud

PERSONALE I HABITUS

Medarbejderne i Habitus er overvejende pædagoger, lærere og sundhedsfagligt personale. Alle vores medarbejdere gennemgår introforløb i vores interne akademi, som omhandler emner som pædagogiske metoder, medicinhåndtering, magtanvendelser, GDPR m.v.

Habitus sagsbehandler botilbud

BEVILLINGSGRUNDLAG

I Habitus har vi flere botilbud og dagtilbud, hvor pladserne er godkendt efter Servicelovens §§ 104, 107 og 108, samt ABL §105/SEL §85. Derudover har vi på de fleste af vores botilbud også mulighed for at etablere internt STU-forløb.

Habitus sagsbehandler botilbud

KVALITETSSIKRING

Habitus ledes og kvalitetsstyres af adm. direktør i tæt samarbejde med driftschefer og botilbudsledere. Habitus’ årshjul sikrer kvaliteten hos vores borgere og faglig udvikling af medarbejderne. Vi er kendt for vores høje kvalitet og gode resultater fra Socialtilsynet.

Unikke rammer for den enkelte

Habitus botilbud er alle indrettet i hyggelige landejendomme eller villaer i grønne omgivelser. Hvert hus rummer mellem 3 – 12 lejligheder, og vi lægger vægt på, at husene fremstår som et hjem. Den enkeltes lejlighed er altid tilpasset vedkommendes behov og ønsker.

I Habitus har vi også solisttilbud, som er særligt tilpasset borgere, der har behov for ekstra skærmning fra omgivelser samt et omfattende behov for pædagogisk støtte.

Hver borger har sin egen lejlighed med opholdsstue, soveværelse, bad og toilet samt mulighed for tekøkken. De fleste lejligheder har endvidere egen have. Alle botilbud har fælles opholdsrum, køkken, hyggelige udendørsfaciliteter med rig mulighed for forskellige aktiviteter.

Metode og tilgang

I Habitus mener vi, at alle borgere gør det godt, hvis de kan. Vores pædagogiske arbejde tager derfor ikke kun udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau, men i lige så høj grad i det enkelte menneskes udviklingspotentiale. Vi stiller få, overskuelige krav og udvikler borgerens positive kompetencer gennem små og sikre succesoplevelser hver dag.

Vi benytter bl.a. struktureret og visualiseret pædagogik samt PECS, sociale historier, low arousal, seksualvejledning samt relationspædagogiske strategier.

Målet er livskvalitet

Målet for vores indsats er at mindske problemskabende adfærd og øge livskvaliteten hos borgeren. Vi hjælper vores borgere til et stabilt livsforløb med så få frustrationer og dertilhørende problemskabende adfærd som muligt. Dette medfører bedre trivsel, færre psykiatriske indlæggelser og markant mindre medicin.

I takt med at borgerens funktionsniveau udvikles, kan støttebehovet ændres over tid.

Personale i Habitus

Hver medarbejder er tilknyttet et fast borgerteam, som specialiserer sig i den enkelte borgers funktionsniveau, behov, ressourcer, interesser og adfærd. Et borgerteam består af ca. 3 medarbejdere, som er matchet til og tilknyttet en borger, og arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis. Habitus ansætter overvejende faguddannet personale, og alle medarbejdere starter med et onboarding system, som sikrer høj kvalitet fra første ansættelsesdag. På Habitus‘ eget uddannelsesakademi kommer alle medarbejdere løbende gennem relevant undervisning med højt teoretisk og fagligt indhold.

Det rigtige match

I Habitus arbejder vi hurtigt og effektivt med at matche borgerens funktionsniveau med den rigtige pædagogiske metode, indsats, normering samt boligrammer. Vi går op i matchningen, så at vi laver det helt rigtige tilbud til borgerne, da de ofte kommer fra et liv præget af nederlag, konflikter og mistrivsel. Matchningsprocessen kan læses her

Målgruppe og bevillingsgrundlag

I Habitus har vi mange års erfaring med arbejdet i vores kernemålgruppe, som er borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, hvor de også kan være udfordret af mental retardering og tilgrænsende tilstande. Derudover har mange af de borgere, vi indskriver haft et svært liv med mange nederlag, hvorfor de oftest har lav frustrationstærskel med dertil hørende udadreagerende og selvskadende adfærd.

Borgere der indskrives i Habitus, har ofte et omfattende støttebehov, som er af vedligeholdende og overtagende karakter. De profiterer af så få miljø- og personale skift som muligt, da dette giver forudsigelighed og tryghed.

I Habitus har vi derfor boformer for både unge og voksne, hvor der er mulighed for internt dagtilbud eller STU-forløb, så at miljø- og personaleskift undgås. Vores pladser er godkendt efter Servicelovens §§ 104, 107 og 108, samt ABL §105/SEL § 85

HabitusHuset Brøndbyskoven er et dagtilbud, som indeholder §104 aktivitets- og samværstilbud eller STU-forløb, i dagtimerne fra kl. 9-15, både på hverdage og i weekenden. Brugerne af tilbuddet bor enten hjemme hos forældre eller i andre botilbud i nærområdet.

Indskrivning i Habitus sker efter visitation og godkendelse i borgerens hjemkommune, hvorefter der bliver indgået kontrakt med Habitus om den individuelle ydelse.

Fælleskommunalt Indsatskatalog

 

Kvalitetsstyring

Habitus ledes og kvalitetsstyres af en adm. direktør i tæt samarbejde med driftschefer og botilbudsledere. Habitus’ årshjul sikrer kvaliteten hos vores borgere og faglig udvikling af medarbejderne.

Årshjulet indeholder ledelsesstruktur for den pædagogiske indsats hos borger, hvor borgerens indsatsmål og trivselsmåling bliver evalueret på daglig basis i journal systemet og i teamet hver 14 dag, hvilket samles i en udviklingsplan/status 1 gang årligt, som sendes til kommunens sagsbehandler. I samarbejde med borger, pårørende/værge og sagsbehandler sættes nye mål til § 141 handleplan og/eller bestilling ved et opfølgningsmøde med afsæt i Fælles Faglige Begreber og VoksenUdredningsMetoden.

Teamet omkring den enkelte borger mødes til sparring hver 14. dag og har løbende, sparring med ledelsen på det enkelte botilbud samt deltager i supervision. Det Sundhedsfaglige Team hjælper alle borgerteams med at have fokus og kvalitet for sundhedsfaglige indsatser, hygiejne og medicinhåndtering. Derudover arbejdes der bl.a. tæt sammen med Socialtilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

I Habitus arbejder vi systematisk med at forebygge forråelse, da dette har indflydelse på arbejdsmiljø og borgers trivsel.

Visitation

Er du interesseret i at høre mere om vores tilbud, drøfte muligheder eller ønsker du en målgruppevurdering, så kontakt visitationen på: visitation@habitus.dk eller tlf. 20 61 02 41.

Journalsystem

Vi benytter planner4you som intern dokumentation og kommunikationssystem i alle vores tilbud.